Delegowanie do pracy obcokrajowców i umowy eksportowe

Powszechnie wiadomo, że polscy pracownicy na rynkach Europy Zachodniej stanowią konkurencję jeśli chodzi o koszt zatrudnienia dla pracowników z tychże krajów. Dlatego też wiele krajowych firm zatrudnia pracowników z krajów wschodnich, bo koszt pracy jest wtedy dużo niższy dla firmy.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienie związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Precyzuje ona co oznacza wykonywanie pracy przez cudzoziemca. Jest to zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej w oparciu o umowy cywilno – prawne czy pełnienie funkcji w zarządach innych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Wyżej wymieniona ustawa reguluje kwestię zatrudniania cudzoziemców -muszą oni mieć zezwolenie wydane przez wojewodę właściwego dla siedziby pracodawcy. Obecnie takie zezwolenie na pracę to koszt ok. 50 zł.  Podstawą do jego wydania jest legalny pobyt w Polsce poświadczony odpowiednimi dokumentami. Zezwoleń na pracę są cztery typy oznaczane literami alfabetu. Każe z nich określa u jakiego pracodawcy może pracować dany obcokrajowiec, nie co do szczegółu pracodawcy czyli nazwy, a co do rodzaju i miejsca prowadzenia działalności.

Zezwolenie na pracę wydawane jest na trzy lata i może być przedłużane na następny okres. Jeśli cudzoziemiec przyjechał do Polski w celu wykonywania pracy na zlecenie swojego pracodawcy nie mającego siedziby na terenie jednego z państw Unii Europejskiej, to bez zezwolenia może wykonywać swoje obowiązki przez okres maksymalnie 30 dni.

Do obowiązków pracodawcy wobec pracownika należą: podpisanie z cudzoziemcem umowy o pracę lub inną adekwatną, także za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, przetłumaczenie umowy na język zrozumiały dla niego, przekazanie jednego egzemplarza ważnego pozwolenia na pracę, rzetelne informowanie o trwaniu procedury wydawania pozwolenia na pracę, jego wyniku. Cudzoziemiec może pracować także w Polsce jako przedstawiciel firmy zagranicznej i nie potrzebuje pozwolenia na pracę.