Zasady współpracy pracowników z agencją pracy

W momencie kiedy straci ktoś pracę, poszukuje pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub tylko na wakacje warto skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. To bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ pozwala w miarę szybko znaleźć zajęcie nie tylko na krótki okres, ale także na dłużej. Dzięki temu nabieramy doświadczenia, ale także objęci jesteśmy ubezpieczeniem zdrowotnym.

Agencja pracy tymczasowej z pracownikiem musi zawrzeć umowę o pracę na czas określony lub na okres wykonywania powierzonych zadań. Umowa ta musi być sporządzona na piśmie nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy. Umowa musi zawierać strony umowy i ich dane, rodzaj umowy, datę zawarcia umowy, wskazywać pracodawcę – użytkownika oraz rodzaj pracy, którą pracownik ma wykonywać na jego rzecz.

Niezbędne jest także określenie warunków zatrudnienia u pracodawcy użytkownika, a w szczególności: rodzaj pracy, która ma być wykonana, ustalone wynagrodzenie za pracę, wymiar czasu pracy, termin i sposób wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz miejsce wykonywania pracy.  Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, które wynosi dwa dni jeśli została zawarta na czas krótszy niż dwa tygodnie i jednotygodniowym w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie.  Umowa, która została zawarta z kobietą ciężarną i jej koniec dobiega po trzecim miesiącu ciąży automatycznie przedłuża się do dnia porodu.

Do zasad współpracy pracownika z agencją pracy tymczasowej należy także wysyłanie pracownika na badania lekarskie stosowne do stanowiska, które ma zajmować u pracodawcy użytkownika. Pracownikowi nie może być powierzona praca szczególnie niebezpieczna w  świetle przepisów Kodeksu Pracy, w zamian na pracownika, który u pracodawcy użytkownika w tym czasie uczestniczy w strajku, na stanowisku pracy, na którym w ciągu trzech miesięcy poprzedzających zatrudnienie pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika i została z nim rozwiązana umową, nie z winy pracownika. Praca tymczasowa jest korzystna dla każdej ze stron umowy